Algemene Voorwaarden / General Terms and Conditions

Cafe-Analog.nl is een handelsnaam van Alles Kids Events & Entertainment, gevestigd Gemeenlandslaan 21, 1276 AT Huizen.
Telefoon 035 – 5261628 (09.00 – 18.00 uur)
E-mail: contact@cafe-analog.nl / desiree@cafe-analog.nl 

KvK-nummer: 32064215
BTW-identificatienummer: 813008761B01

Plaats je een bestelling bij Cafe-Analog ga je akkoord met de algemene voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling ga je een wettelijk bindende overeenkomst aan tot het kopen van artikelen en heb je dus een betalingsverplichting.

BESTELLEN
Bij het indrukken van de knop “Bestelling Plaatsen” heb je een wettelijk bindende overeenkomst gesloten tot aankoop van de artikel(en). Je krijgt hiervan een bevestiging per e-mail. Mocht dit niet zo zijn, dan hebben wij je bestelling ook niet ontvangen. Neem dan contact met ons op via een e-mail naar desiree@cafe-analog.nl.

De bestelde artikelen worden 8 dagen voor je gereserveerd. Het tijdstip van reservering gaat in na ontvangst van je bestelling en de bevestiging die je ontvangt per e-mail. Binnen deze 8 dagen zien wij je betaling graag tegemoet. Hebben wij je betaling niet binnen 8 dagen ontvangen, dan krijg je een herinnering via een e-mail. Je hebt daarna nog 3 dagen de tijd om te betalen. Daarna wordt de bestelling geannuleerd. Bestellingen worden pas verzonden nadat de betaling is ontvangen. Er wordt hierop geen enkele uitzondering gemaakt.

Na ontvangst van de betaling zal de bestelling zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk binnen 3 werkdagen worden verzonden. De opgegeven levertijd is indicatief. Uitzondering op de levertijd is als de webshop is gesloten. Bestellingen worden dan later verzonden. Dit zal duidelijk vermeld worden op de homepagina van Cafe-Analog. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

ANNULEREN
Annuleren van een bestelling is mogelijk binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging. Je bestelling annuleren kan alleen door een e-mail te sturen aan desiree@cafe-analog.nl. Vermeld hierin duidelijk je naam en het ordernummer. Indien de geannuleerde bestelling reeds is betaald, zal deze binnen 14 dagen worden terugbetaald.

KLACHTEN
Klachten nemen we uiterst serieus. Heb je een klacht dan moet je dat binnen 14 dagen na aflevering kenbaar te maken. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

RETOURNEREN OF RUILEN
Mocht je niet tevreden zijn over de ontvangen artikelen, dan is het mogelijk om deze retour te sturen. Dit met uitzondering van producten uit de Sale. Wil je een artikel retour sturen, dan moet dit eerst aangemeld zijn bij desiree@cafe-analog.nl. Dat moet wel gebeuren binnen 14 dagen na het ontvangen van je pakketje. Stuur de artikelen pas retour nadat je een antwoord op je e-mail hebt ontvangen. De kosten en het risico van de retourzending zijn voor de koper. Het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten storten wij binnen 14 dagen retour.

De retourregeling vervalt indien

  • De artikelen zijn gebruikt of beschadigd door eigen toedoen.
  • De retourzending niet op de juiste manier is gemeld en overlegd.
  • De artikelen niet in de originele verpakking retour zijn gestuurd.

Aan het verzenden van de artikelen wordt de grootst mogelijke zorg besteed. We raden je aan om de bestelling verzekerd laten verzenden door Post.nl. Op de site bij de check-out kun je kiezen uit diverse vormen van verzending. Voor buiten Nederland: als je kiest voor Standard Shipping , dan is de order niet traceerbaar of verzekerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging van het pakket of de inhoud.

PRIVACY
Wij gaan zeer vertrouwelijk met je gegevens om. De persoonsgegevens die bij de bestelling worden gevraagd, worden uitsluitend gebruikt voor een goede afhandeling van de bestelling en de communicatie met jou. Wij zullen persoonsgegevens nooit aan derden verkopen of verhuren of op een andere manier kenbaar maken.

AUTEURSRECHT
Alle teksten, foto’s, tekeningen en logo’s die je aantreft op de site van Cafe-Analaog.nl, zijn eigendom van, of in gebruik of in licentie gegeven aan Cafe-Analog.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
Omdat het aanbod aan producten aan een constante verandering onderhevig zijn, kunnen er geen rechten worden ontleend aan publicaties op de website.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan (delen van) de inhoud van de site te verveelvoudigen, te verspreiden, dan wel te gebruiken zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Cafe-Analog.nl

In English:

Cafe-Analog.nl is part of Alles Kids Events & Entertainment, Gemeenlandslaan 21, 1276 AT Huizen The Netherlands
Telefoon 0031 – 35 – 5261628 (09.00 – 18.00 uur)
E-mail: contact@cafe-analog.nl / desiree@cafe-analog.nl
KvK-nummer: 32064215
VAT-id: 813008761B01

By placing an order from the Cafe-Analog Webshop, you agree with our General terms and conditions:

ORDER
By pressing the “Place Order” button you have entered into a legally binding agreement to purchase the item (s). You will receive a confirmation by e-mail. If this is not the case, then we have not received your order either. Then please contact us by e-mail at desiree@cafe-analog.nl.

The ordered items are reserved for you 8 days. The time of reservation starts after receiving your order and the confirmation you receive by e-mail. We look forward to receiving your payment within these 8 days. If we have not received your payment within 8 days, you will receive a reminder via e-mail. You then have 3 days to pay. The order will then be canceled. Orders are only sent after payment has been received. No exception is made to this. After receiving the payment, the order will be sent as soon as possible, but no later than within 3 working days. The specified delivery time is indicative. An exception to the delivery time is when the webshop is closed. Orders are then sent later. This will be clearly stated on the Cafe-Analog homepage. Exceeding any delivery period does not give the right to compensation or the right to cancel the order or terminate the agreement. 

CANCELING
Canceling an order is possible within 24 hours after receiving the order confirmation. You can only cancel your order by sending an email to desiree@cafe-analog.nl. State clearly your name and order number. If the canceled order has already been paid, it will be refunded within 14 days.

COMPLAINTS
Are you having a complaint? We take them very serious. Please sent us an e-mail within 14 days after receiving the parcel. After that period no complaints will be accepted.

RETURNS
If you are not satisfied with the items received, it is possible to return them. This with the exception of products from the Sale. If you want to return an item, this must first be registered at desiree@cafe-analog.nl. That must be done within 14 days after receiving your package. Only return the items after you have received a reply to your e-mail. The costs and the risk of the return shipment are for the buyer. We will return the purchase amount including shipping costs within 14 days.

We will not accept any returns if the items are used, damaged, or if we didn’t have e-mail contact .

We only accept returns of products in their original packaging.

SHIPPING
The greatest possible care is given to sending the articles. We recommend that you have the order sent with Track&Trace or insured by Postnl or DHL. On the site at the check-out you can choose from various forms of shipment. For outside the Netherlands: if you choose Standard Shipping, the order is not traceable or insured. We are not liable for loss, damage to the package or the content.

PRIVACY
We are using your private info only for our administration and communication with you.

We will not use them otherwise or give them away to third parties.

COPYRIGHTS / AUTHORS RIGHTS
All texts, pictures, photographs, drawings and logo’s from our Cafe-Analaog.nl website and webshop, are owned by us, or in use out of licenses to Cafe-Analog. They are protected by Copyright, trademark laws and /or any other Intellectual property rights.These Intellectual property rights will in no way, shape, or form ever go over to other (righteous) persons that are allowed to enter the site. Because the offer of products is subject to constant change, no rights can be derived from publications on the website. The user of this site is prohibited to reproduce(parts of), distribute, or use the content of the site without the prior written permission of Cafe-Analog.nl.